Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 Fundacja DAR SERCA, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 r., Nr 21, poz. 97 z późń. zm.)
 2. ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146 z późń. zm.),
 3. ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r., Nr 26, poz. 306 z późń. zm.),
 4. oraz niniejszego Statutu.
 1. Misją Fundacji jest pomoc osobom szczególnie potrzebującym oraz propagowanie wartości chrześcijańskich, zgodnie z Preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy.
 3. Fundatorem Fundacji jest Andrzej Beniamin Walkowski.
 4. Fundator oświadcza, że ministrem właściwym ds. Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
 • 2

Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną.
 • 4
 1. Fundacja może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.
 2. Fundacja może wydawać legitymacje potwierdzające członkostwo.
 • 5
 1. Fundacja może występować samodzielnie o pozyskiwanie funduszy na cele statutowe w ramach obowiązującego prawa w RP, np. w ramach środków Funduszy Europejskich i innych form wspierających działalność Fundacji.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami realizującymi, odpłatnie jak i nieodpłatnie, cele podobne do celów Fundacji.
 4. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddziałów, zakładów, filii, a także tworzyć spółki, przystępować do spółek, obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach.
Rozdział ІІ
Cele i środki działania
 • 6

Celami Fundacji są:

 1. propagowanie wartości chrześcijańskich,
 2. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów miejskich, podmiejskich i wiejskich szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy, choroby i wykluczenia społecznego,
 3. pomoc dzieciom i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, organizowanie dodatkowej edukacji i wypoczynku, działania ukierunkowane na wyrównanie szans i wsparcie na etapie usamodzielnienia,
 4. ochrona i promocja zdrowia,
 5. edukacja, rozwój i wychowanie w różnych grupach wiekowych,
 6. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 7. promocja i organizacja wolontariatu (patrz Rozdział IV),
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 9. upowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu świetlic środowiskowych, klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi w tej dziedzinie,
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • 7

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez następujące działania:

 1. działalność charytatywna,
 2. zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych,
 3. działalność wspomagającą rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, w tym rozwój gospodarczy małych i średnich firm (MSP),
 4. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 5. organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów w różnorodnej formie, tworzenie kadr dla tych celów,
 6. przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,
 7. pomoc dzieciom i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych, ubogich i dysfunkcyjnych,
 8. wsparcie placówek opieki zastępczej,
 9. pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 10. podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, prowadzenie akcji propagandowo – informacyjnych,
 11. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. nawiązywanie współpracy z samorządami, innymi organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, misjami chrześcijańskimi,
 13. współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,
 14. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 15. podejmowanie realizacji zadań publicznych,
 16. nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w realizacji celów statutowych Fundacji,
 17. promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach i na portalach społecznościowych,
 18. podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje charytatywne i kulturalne, promowanie ekonomii społecznej,
 19. angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt, ochrony środowiska,
 20. promocja i edukacja w zakresie zdrowego odżywiania,
 21. organizacja wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festiwali, festynów,
 22. działalność poradnicza i terapeutyczna dotycząca wszystkich spraw związanych z egzystencją człowieka: profilaktyka patologii społecznych i pomoc osobom osadzonym i opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze, bezdomnym, uzależnionym, prowadzenie poradni, świetlic, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ogrzewalni, noclegowni, hosteli, schronisk, jadłodajni, punktów pomocy medycznej i farmaceutycznej, telefonów zaufania, warsztatów, tworzenie punktów S.O.S oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym,
 23. działania na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin: prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, domów dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów samotnej matki,
 24. współpraca ze środkami masowego przekazu, działalność wydawnicza, promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej,
 25. działalność integrująca pracowników Fundacji poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską: obozy, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy, doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną,
 26. szkolenia innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,
 27. działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie poradni, świetlic, punktów i ośrodków terapeutycznych, domów opieki, punktów pomocy medycznej i farmaceutycznej, telefonów zaufania, warsztatów,
 28. prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, prowadzenie działań związanych z cyfryzacją,
 29. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 30. działania na rzecz osób bezdomnych i uzależnionych,
 31. pomoc osobom bezrobotnym, osobom przebywającym lub opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze,
 32. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 33. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 34. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania mające na celu walkę z dyskryminacją oraz przemocą w rodzinie,
 35. wszelkie działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Fundacji.

Rozdział III

Organy Fundacji

 • 9

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Fundacji.
 • 10

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd jest wieloosobowy i działa w składzie 2-5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, na mocy uchwały, po podpisaniu aktu fundacyjnego.
 3. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić osoby prawomocnie skazane za popełnienie umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
 4. Zarząd prowadzi sprawy krajowe i międzynarodowe Fundacji i reprezentuje Fundację wobec osób trzecich.
 5. Zarząd może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie powołania, bez jednoczesnego zawierania umowy, a zatem zawiązywania innego stosunku prawnego.
 6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na innych stanowiskach na podstawie umowy o pracę lub umowy cylwilno-prawnej.
 7. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
 8. Wynagrodzenia dla Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są z pozyskanych lub wypracowanych środków Fundacji.
 • 11
 1. Zarząd jest powoływany na okres pięciu lat, a jego członkowie mogą być wybrani na kolejne kadencje.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania członka.
 3. Członków Zarządu każdorazowo powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje na skutek nienależytego wykonywania powierzonych mu obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach, co najmniej przez rok oraz umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 5. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie może pełnić swojej funkcji, Zarząd Fundacji może czasowo powołać jego zastępcę, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • 12

Do kompetencji Zarządu, należy:

 1. uchwalanie programów działania Fundacji i planów w realizacji.
 2. zatrudnianie pracowników, delegowanie zadań i kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, przy czym umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z pracownikami i Wiceprezesem Fundacji podpisuje Prezes Zarządu; umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z Prezesem Fundacji podpisuje Wiceprezes Zarządu.
 3. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów Fundacji i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
 4. zarządzanie majątkiem i dochodami Fundacji.
 5. opracowanie strategii i zasad pozyskiwania funduszy zapewniających stabilny rozwój całej Fundacji oraz pozwalających uniknąć sytuacji, w której mogłoby dojść do konfliktu interesów i naruszenia zasad uczciwej konkurencji,
 6. przygotowywanie rocznych planów finansowych innych jednostek Fundacji oraz zasad ich gospodarki finansowej, w tym sposobu wykorzystania wygospodarowanych nadwyżek,
 7. zatwierdzanie standardów świadczonych przez Fundację usług oraz stanowisk Fundacji w kwestiach istotnych z punktu widzenia realizacji jej misji,
 8. przedstawianie stanowiska w sprawie udziału Fundacji w strukturach innych Fundacji i stowarzyszeń, spółkach prawa handlowego, innych przedsięwzięciach gospodarczych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie zaistniałego lub potencjalnego konfliktu interesów dotyczącego osób zatrudnionych i współpracujących z Fundacją.
 • 13
 1. Zarząd odbywa posiedzenia zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu w zależności od potrzeby, co najmniej raz w roku.
 2. Do podjęcia wszelkich uchwał Zarządu Fundacji, w tym dotyczących decydowania
  o przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Fundacji, wymagana jest jednomyślna zgoda Zarządu.
 3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w formie głosowania listownego lub drogą elektroniczną, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.
 5. Do reprezentacji Fundacji i składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu Fundacji działający samodzielnie.
 6. Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.
 • 14

Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Fundacji w Warszawie.

 • 15

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji (dalej Rada) jest ciałem doradczo-nadzorczym oraz opiniującym dla Zarządu Fundacji.
 2. Pierwszy skład Rady ustanawia Fundator, na mocy uchwały, na pierwszym posiedzeniu Zarządu po podpisaniu aktu fundacyjnego.
 3. W skład Rady może wchodzić od dwóch do siedmiu przedstawicieli różnych środowisk opiniotwórczych, również z zagranicy.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Rady i Zarządu Fundacji.
 5. Pierwszy skład Rady oraz kolejne składy Rady działające na podstawie niniejszego statutu, powołuje Fundator. Przewodniczącego Rady wybierają jej członkowie na każdym pierwszym posiedzeniu Rady. Do podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego wymagana jest jednomyślna zgoda członków Rady.
 6. Kadencja Rady trwa pięć lat.
 7. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący.
 8. Rada rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Fundacji oraz udziela mu absolutorium.
 9. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek ustąpienia, odwołania albo śmierci członka.
 10. Odwołanie może nastąpić w przypadku prawomocnego skazania członka Rady za przestępstwo umyślne i przestępstwo umyślne skarbowe, istotnego naruszenia postanowień Statutu albo podjęcia bez zgody Fundatora działalności niezgodnej z celami Fundacji.
 11. W miejsce ustępującego, odwołanego lub zmarłego członka Fundator powołuje nowego albo podejmuje uchwałę o zmniejszeniu liczby członków.
 12. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie, mogą jednakże otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.
 13. Rada może powołać komisje programowe związane z realizacją poszczególnych programów Fundacji.
 • 16
 1. Posiedzenie zwyczajne Rady odbywa się, co najmniej raz w roku, przy czym jedno z posiedzeń odbywa się z końcem roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenie nadzwyczajne Rady może być zwołane:
  1. z inicjatywy Fundatora,
  2. na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady,
  3. na wniosek Zarządu Fundacji,
 3. O zwołaniu i posiedzeniu Rady należy zawiadomić członków Rady z dwutygodniowym wyprzedzeniem, podając porządek obrad oraz propozycję uchwał, jakie mają być podjęte.
 • 17

Do kompetencji Rady należy rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych (Zarządu) z działalności Fundacji oraz wydawanie opinii, ekspertyz, rekomendacji w sprawach:

 1. zmiany Statutu Fundacji, celów Fundacji lub sposobu ich realizacji i promocji Fundacji,
 2. sposobów pozyskiwania funduszy związanych z realizacją celów Fundacji,
 3. udziału Fundacji w strukturach innych fundacji, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego i innych przedsięwzięciach gospodarczych,
 4. struktury wewnętrznej Fundacji, powoływania jednostek terenowych, w tym oddziałów i filii, zakładów oraz innych wyspecjalizowanych placówek, określenia ram ich działalności, a zwłaszcza zakresu i obszaru ich działania.

Rozdział IV

Wolontariat

 • 18
 1. Wolontariusze mogą wykonywać zlecone przez Zarząd świadczenia pracy na rzecz Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych.
 2. Zarząd zobowiązany jest wówczas do:
  1. poinformowania o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  2. zapewnienia wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  3. pokrycia kosztów podróży służbowych i diet, przy czym wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności zwolnić Zarząd w całości lub w części z tego obowiązku,
  4. do poinformowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnienia dostępności tych informacji.
 3. Zarząd może pokrywać:
  1. niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Fundacji,
  2. koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń, określonych w porozumieniu z Zarządem, przy czym jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Rozdział V

Majątek i dochody Fundacji

 • 19

Majątek Fundacji stanowią:

 1. dotacje, subwencje, darowizny od osób prawnych z kraju i z zagranicy,
 2. dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich oraz innych funduszy i form wsparcia z Polski i zagranicy,
 3. darowizny oraz spadki i zapisy od osób fizycznych,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
 5. dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie,
 6. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. środki znajdujące się na kontach Fundacji,
 8. odsetki bankowe,
 9. nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację,
 10. darowizny od kościołów protestanckich i społeczności chrześcijańskich – wpływy wnoszone w ramach realizacji wspólnych celów Fundacji i organizacji chrześcijańskich,
 11. darowizny stałe i doraźne od osób fizycznych i prawnych w kraju i za granicą,
 12. nawiązki.
 • 20
 1. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.
 • 21

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 22

Niedopuszczalne jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów Fundacji, osób zatrudnionych oraz tych, z którymi osoby zatrudnione pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostają we wspólnym pożyciu.
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Organów, osób zatrudnionych oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków władz Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej Organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 23

Fundacja może zatrudniać pracowników w liczbie wynikającej z rozmiarów prowadzonej działalności. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 • 24
 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja ulega rozwiązaniu i likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 3. Decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, a postępowanie w tym zakresie prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, rozwiązaniu i likwidacji Fundacji podejmowane są przez członków Zarządu jednomyślnie.
 5. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.
 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • 25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 r., Nr 21, poz. 97 z późń. zm.).